MEMORANDUM

Principy fungování spolku BISON

 

Spolek BISON je právnickou osobou, jejímiž hlavními cíli jsou:

 • zajistit optimální a efektivní podporu výkonu veřejné správy prostřednictvím jedinečných SW řešení vyvíjených v podmínkách veřejné správy subjekty veřejné správy,
 • vytvořit jednotnou, jasně definovanou platformu pro rozvoj a šíření open-source software projektů v rámci veřejné správy, a to za účelem podpory co nejkvalitnějšího výkonu veřejné správy a optimalizace zdrojů nutných pro další vývoj otevřených a sdílených softwarových řešení ve veřejné správě,
 • poskytovat subjektům veřejné správy jistotu implementace prověřených a již fungujících softwarových řešení, včetně podpory, poradenství a přenosu zkušeností a
 • sdílet know-how jednotlivých subjektů veřejné správy mezi další subjekty veřejné správy, a to s nejvyšší možnou mírou minimalizace nákladů.

 

Tyto cíle se budou uskutečňovat prostřednictvím následujících dílčích aktivit:

 • Sdílení know-how, analytických a vývojových kapacit zakladatelů, klientů a partnerů spolku z oblasti veřejné správy.
 • Získávání a sdílení prostředků pro financování dalšího vývoje otevřených a sdílených softwarových řešení ve veřejné správě.
 • Rozvoj open-source softwarových produktů pro podporu činnosti a řízení organizací zřizovaných nebo zakládaných subjekty veřejné správy.
 • Vytvoření jasně definované platformy pro efektivní údržbu a účelnou distribuci open-source softwarových produktů v rámci veřejné správy.
 • Podpora méně informaticky zdatných subjektů při implementaci open-source softwarových produktů v rámci veřejné správy.
 • Poradenství a výměna zkušeností.
 • Prezentace souvisejících aktivit členů Spolku na národní a mezinárodní úrovni.
 • Podpora projektového přístupu k řešení tematických úkolů prostřednictvím školení, posilování schopnosti členů Spolku v oblasti projektového řízení pomocí odborného tréninku. Příprava odborných analýz, studií a nových projektů ve prospěch partnerů Spolku.

 

Principy naplňování cílů

Aby spolek BISON mohl naplňovat cíle, k naplnění kterých byl založen, funguje na následujících principech:

Mechanismus činnosti spolku je založen výlučně na spolupráci veřejného sektoru za účelem maximálního využití zdrojů investovaných do vývoje SW využívaného primárně za účelem výkonu veřejné správy. Jde mimo jiné i o to, aby veřejná správa investovala zdroje do jí vyvíjených SW řešení pouze jednou a již vyvinutá SW řešení pak mezi sebou šířila prostřednictvím sdílení software s otevřeným zdrojovým kódem.

Pro dodržení uvedených principů je pro fungování spolku použita vertikální spolupráce ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek:


a) sám nebo společně s jinými veřejnými zadavateli ovládá tuto osobu obdobně jako své vnitřní organizační jednotky,
b) v takto ovládané osobě nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé a
c) více než 80 % celkové činnosti takto ovládané osoby je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, které ovládající veřejný zadavatel nebo veřejní zadavatelé rovněž ovládají jako své vnitřní organizační jednotky.

 

Tento právní základ spolupráce vylučuje zapojení subjektů, které nejsou subjekty veřejné správy.

 

Spolupráce probíhá formou vzájemně provázaných smluv, které stojí na následujících zásadách:

 • Licence k užití produktů spravovaných a vytvářených spolkem jsou subjektům veřejné správy poskytovány bezúplatně, Spolek nevyvíjí činnost za účelem zisku, všechny služby spolku jsou poskytovány „za náklady“.
 • Vývoj, úpravy nebo vylepšení produktů je hrazeno pouze jednou (jen subjekt, který si takovou úpravu objedná, ji zaplatí, ostatní subjekty veřejné správy již dostanou licenci vylepšeného produktu zdarma).
 • Subjekt veřejné správy, který obdržel licenci k užití produktu v určitém stavu, má právo na bezúplatný upgrade licence
 • Produkt, ke kterému byla subjektu veřejné správy spolkem poskytnuta licence, může tento subjekt upravit buď sám, nebo prostřednictvím spolku. K úpravám nelze využít tzv. třetí subjekt – subjekt vně výše popsané vertikální spolupráce.
 • Pro větší právní jistotu subjektů veřejné správy, které užívají některý z produktů spolku, jim bude poskytnuta jistota přístupu ke zdrojovým kódům prostřednictvím úschovy zdrojových kódu (escrow). Tato služba je subjektům veřejné správy poskytována zdarma.
 
 
 
 
© 2018 Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z.s.
www.spolek-bison.cz  |  info@spolek-bison.cz